Norwegian language below:
—–
Radio Free Asea – Khmer
23-6-2022

Lawyer blames confusion during the Khmer Rouge era, but some critics say Hun Sen is just superstitious.

Cambodian Prime Minister Hun Sen is now a year younger after he changed his official birthdate to Aug. 5, 1952, instead of April 4, 1951, a switch critics attributed to his overly superstitious nature.

Hun Sen‘s lawyer filed a petition with the Phnom Penh court earlier this month which stated that the country’s leader had been using the wrong date of birth, a mistake owing to the fact that Cambodia was mired in a war when he officially registered it with authorities.

According to the Cambodia New Vision (CNV) website, which calls itself the official newsletter of the country’s Cabinet, Hun Sen had used the April 4, 1951, date from April 4, 1977, until June 20, 2022.

 The year he officially registered was a tumultuous one for Cambodia and for Hun Sen, who had been a member of the ruling Khmer Rouge. The future prime minister fled with supporters to Vietnam in 1977 to escape a brutal political purge. He returned as one of the leaders of the Vietnamese-sponsored rebel army in 1979, becoming the country’s leader in 1985.

Those who are skeptical of this version of events point to the fact that the change moves his birth from the Year of the Rabbit to the Year of the Dragon, considered auspicious by those who adhere to the Chinese zodiac.

Exiled political analyst Kim Sok told RFA that Hun Sen should concern himself with bigger issues.

“He is supposed to serve the interests of the people and protect the country’s territorial integrity and national honor, but he prioritizes the interests of himself and his family. It hinders the national interest,” Kim Sok said.

Man Nath [corrected name: Men Nath], the chairman of the Norway-based Cambodian Monitoring Council [the Cambodia Watchdog Council International], said in a Facebook post that the change shows Hun Sen’s excessively superstitious nature.

“His belief in superstition dominates his leadership. If he is a good leader, even in death he will become a ghost and still be worshiped for decades,” Man Nath [Men Nath] said.

Phnom Penh Municipal Court President Taing Sunlay issued a decree on June 20 adjusting the date of birth as sought by Hun Sen. Judge Taing Sunlay ordered the registrar and the authorities to change the civil status data in accordance with the prime minister’s request.

Sok Eysan, spokesperson for Hun Sen’s ruling Cambodian People’s Party, told RFA it was right for Hun Sen to correct his birthdate, but he declined to comment on whether it related to superstition.

“It is the responsibility of the prime minister himself to make [that decision], and there is no loss of anything to the people. The people of the country do not say anything [about it],” he said.

Local media reported in early May that Hun Sen had announced the change days after the death of his older brother Hun Neng.

India-based Wion News reported on May 19 that Hun Sen suspected the birthdate he had been using may have led to his brother’s death because it conflicted with the Chinese zodiac.

The report also said that it is common for Cambodians older than 50 to have multiple birthdays. Official records were often lost or destroyed during the rule of the Khmer Rouge from 1975 to 1979, creating confusion about family histories. Others may have altered their birthdates to avoid military service in the 1980s when fighting continued between the government and Khmer Rouge remnants.

Hun Sen’s Aug. 5, 1952, birthdate has been known publicly for at least the past 15 years. A reference to that date appeared as early as 2007 on the Wikipedia article for Hun Sen, which cited a report by the Cambodia Daily news outlet.

Subsequent Wikipedia edits over the next few years acknowledged one date or the other, and sometimes both.

Translated by Sok Ry Sum. Written in English by Eugene Whong.
[Corrected name by Men Nath].


Hun Sen fra Kambodsja endrer fødselsåret for å være på linje med Dragens heldige år – RFA

The CG
24-6-2022

Norwegian: Kambodsjansk statsminister Hun Sen er nå ett år yngre etter å ha endret sin offisielle fødselsdato til 5. august 1952, fra 4. april 1951, en endring kritikere har tilskrevet hans altfor overtroiske natur.

Hun Sens advokat sendte inn en begjæring til Phnom Penh-domstolen tidligere denne måneden, og sa at landets leder hadde brukt feil fødselsdato, en feil på grunn av at Kambodsja var fast i en krig da han offisielt registrerte den hos myndighetene.

Ifølge nettstedet Cambodia New Vision (CNV), som kaller seg landets offisielle kabinettbulletin, hadde Hun Sen brukt datoen 4. april 1951, fra 4. april 1977 til 20. juni 2022.

Året for den offisielle registreringen var tumultartet for Kambodsja og for Hun Sen, som hadde vært medlem av de regjerende Khmer Rouge. Den fremtidige statsministeren flyktet med støttespillere til Vietnam i 1977 for å unnslippe en brutal politisk utrenskning. Han kom tilbake som en av lederne for den vietnamesisk-sponsede opprørshæren i 1979, og ble landets leder i 1985.

De som er skeptiske til denne versjonen av hendelsene peker på det faktum at endringen flytter fødselen hans fra kaninens år til dragens år, ansett som gunstig av de som følger den kinesiske dyrekretsen.

Den eksilpolitiske analytikeren Kim Sok sa til RFA at Hun Sen burde bekymre seg for større saker.

«Han skal tjene folkets interesser og beskytte landets territoriale integritet og nasjonale ære, men han setter sine egne og familiens interesser først. Det skader den nasjonale interessen, sa Kim Sok.

Man Nath [riktig navn: Men, Nath], leder av det kambodsjanske tilsynsrådet [den Internasjonale menneskerettighetsorganisasjon] med base i Norge, sa i et Facebook-innlegg at endringen viste Hun Sens overtroiske natur.

«Hans tro på overtro dominerer lederskapet hans. Hvis han er en god leder, vil han selv i døden bli et spøkelse og fortsatt være æret i flere tiår framover, sa Man Nath [riktig navn: Men, Nath eller Nath Men].

President Taing Sunlay i Phnom Penh kommunerett utstedte et dekret 20. juni som justerer Hun Sens forespurte fødselsdato. Dommer Taing Sunlay beordret kontoristen og myndighetene til å endre sivilstatusdataene i samsvar med statsministerens anmodning.

Sok Eysan, talsperson for Hun Sens regjerende kambodsjanske folkeparti, sa til RFA at det var riktig av Hun Sen å korrigere fødselsdatoen hans, men han nektet å si om det var relatert til overtro.

«Det er statsministerens ansvar å lage [that decision], og det er ingen tap av noe for folket. Lokalbefolkningen sier ingenting [about it],» han sa.

Lokale medier rapporterte tidlig i mai at Hun Sen annonserte endringen noen dager etter at hans eldre bror Hun Neng døde.

India-baserte Wion News rapporterte 19. mai at Hun Sen mistenkte at fødselsdatoen han brukte kunne ha ført til brorens død fordi den var i konflikt med den kinesiske dyrekretsen.

Rapporten slår også fast at det er vanlig at kambodsjerne over 50 har flere bursdager. Offisielle dokumenter ble ofte tapt eller ødelagt under Khmer Rouge-styret fra 1975 til 1979, noe som skapte forvirring over familiehistorier. Andre kan ha endret fødselsdatoen for å unngå militærtjeneste på 1980-tallet da kampene fortsatte mellom regjeringen og restene av Røde Khmer.

Hun Sens fødselsdato, 5. august 1952, har vært offentlig kjent i minst 15 år. En referanse til denne datoen dukket opp så tidlig som i 2007 på Wikipedia-artikkelen for Hun Sen, som siterte en rapport fra avisen Cambodia Daily.

Senere Wikipedia-redigeringer i løpet av de neste årene gjenkjente den ene eller den andre datoen, og noen ganger begge.

Oversatt av Sok Ry Sum. Skrevet på engelsk av Eugene Whong.
[Rettet navn ord av Nath Men]

.